Yo mit alemen IV – programme de séminaires virtuels en yiddish

יאָ מיט אַלעמען 4

וויי אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער פֿונעם 28סטן נאָוועמבער ביזן 21סטן דעצעמבער 2020

איר קענט זיך אײַנשרײַבן אויף דער גאַנצער פּראָגראַם אָדער אויסקלײַבן איינעם פֿון די 2 סעמינאַרן (יעדער סעמינאַר באַשטייט פֿון 4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה פֿאַר יעדן סעמינאַר).

אַלע סעמינאַרן זײַנען אויף ייִדיש.

פּראָגראַם 

1. רעדן מיט יעדן לײענער אױף זײַן שפּראַך ׃ באַשעװיסעס ראָמאַנען אין ייִדיש און אין ענגליש

סעמינאַר פֿון פֿיר לעקציעס, שבת 19 ביז 20.30 אַז’ (פֿונעם 28סטן נאָוועמבער ביזן 19טן דעצעמבער)
מיט וואַליע פֿעדטשענקאָ

יצחק באַשעװיס־זינגערן דאַרף מען נישט פֿאָרשטעלן דעם הײַנטיקן עולם. פֿאָרט, זײַנען זײַנע גרױסע ייִדישע ראָמאַנען לאַנג געלעגן פֿאַרגעסן אין « פֿאָרװערטס »־אַרכיװן און אױף זײער אָרט האָבן זיך קונה־שם געװען זײערע ענגלישע װערסיעס. 

איך לײג אײַך פֿאָר אַרײַנצוקוקן אין « פֿאָרװערטס » פֿון די יאָרן 1960 – 1970 און אױסצוזוכן עפּיזאָדן און פּערסאָנאַזשן װאָס זײַנען שפּעטער נעלם געװאָרן פֿון באַשעװיסעס װעלט באַרימטע ראָמאַנען. מיר װעלן אַרומרעדן די השפּעה פֿון די קופּיורן אױפֿן ליטעראַרישן אינהאַלט און די אַלגעמײנע שװעריקײטן אין איבערזעצן די ייִדישע ליטעראַטור.

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

[maxbutton id= »26″ ]

 

2. הייסע וויכּוחים אין דער געשיכטע פֿון ייִדיש

סעמינאַר פֿון פֿיר לעקציעס, מאָנטיק 19 ביז 20.30 אַז’ (פֿונעם 30סטן נאָוועמבער ביזן 21סטן דעצעמבער)
מיט לייזער בורקאָ

דער כּלל « צוויי ייִדן, דרײַ מיינונגען » איז אויך חל אויף דער געשיכטע פֿון ייִדיש. זינט הונדערטער יאָרן קריגן זיך ייִדן איבער דעם, וואָס עס הייסט רעדן און שרײַבן ייִדיש ריכטיק. איז בעסער מײַן דיאַלעקט אָדער דײַנער ? דער נײַער אויסלייג אָדער דער אַלטער ? אַ מאָל זײַנען די דאָזיקע מחלוקתן ווי אַ שטורעם אין אַ גלאָז וואַסער וואָס לאָזט זיך אויס מיט גאָרנישט. אָבער אַ מאָל גייט עס אין עיקרדיקע זאַכן.

אין דעם קורס וועלן מיר ווײַטער פֿירן די אַלטע פּאָלעמיקעס פֿון עטלעכע פֿון אונדזערע בעסטע ליטעראַטן און פֿילאָלאָגן : שלום־עליכם, גלאַטשטיין, באַשעוויס, מאַקס ווײַנרײַך, און נאָך. אפֿשר וועלן מיר סוף־כּל־סוף קומען צום ריכטיקן אויספֿיר ?

ערשטע וואָך : « גוט » אָדער « גיט » : ווי דאַרף זײַן דער ריכטיקער ייִדישער אַרויסרעד ?
צווייטע וואָך : אַ ליטוואַק האָט ניט קיין דאָס : לאָמיר רעדן וועגן מין
דריטע וואָך : ייִדיש אָדער ייִדישיסטיש ?
פֿערטע וואָך : די צאָרע מיט לאָשן־קוידעש

פּרײַז פֿאַרן גאַנצן סעמינאַר : 60 אייראָס.

[maxbutton id= »26″ ]

 

אויב איר האָט פֿראַגעס : talmidim@yiddishweb.com

Deux séminaires en ligne organisés par la Maison de la culture yiddish du 28 novembre au 21 décembre 2020.

Vous pouvez vous inscrire soit à tout le programme, soit à l’un de ces deux séminaires de six heures répartis en quatre sessions d’une heure et demie.

Les séminaires se déroulent entièrement en yiddish.

Programme

 1. S’adresser à chaque lecteur dans sa langue : les romans de Bashevis en yiddish et en anglais

Séminaire de quatre séances, les samedis de 19h à 20h30 (du 28 novembre au 19 décembre)
Avec Valentina Fedchenko 

Qui de nos jours ne connait pas Yitskhok Bashevis Singer ? Néanmoins ses importants romans en yiddish sont restés oubliés dans les archives du Forverts pendant que les versions en anglais de ses livres acquéraient une réputation considérable.
Je vous propose de vous plonger dans le Forverts des années 1960-1970 à la recherche d’épisodes et de personnages qui ont disparu plus tard des romans mondialement connus de Bashevis. Nous parlerons  de l’influence de ces coupures sur le contenu littéraire et des difficultés que l’on rencontre en général quand on traduit de la littérature yiddish.

Tarif : 60 €

[maxbutton id= »25″]

 1. Controverses dans l’histoire du yiddish

Séminaire de quatre séances, les lundis de 19h à 20h30 (du 30 novembre au 21 décembre)
Avec Leyzer Burko

La règle : « Deux Juifs, trois opinions »  s’applique également à l’histoire du yiddish. Pendant des centaines d’années, les Juifs se sont querellés pour savoir ce que cela signifiait d’écrire ou  de parler yiddish correctement. Mon dialecte est-il meilleur que le vôtre ? L’ancienne orthographe ou la nouvelle ? Parfois ces controverses ressemblaient à une tempête dans un verre d’eau et ne changeaient pas grand-chose. Mais parfois elles aboutissaient à des principes de base.

Dans ce cours, nous allons poursuivre les polémiques de certains de nos meilleurs auteurs et philologistes : Sholem-Aleykhem, Yankev Glatshteyn, Yitskhok Bashevis, Max Weinreich, et plusieurs autres. Peut-être arriverons nous à la bonne conclusion.

Semaine 1 : Gut ou git : quelle est la bonne prononciation ? 
Semaine 2 : Un litvak n’a pas de dos : parlons de genre
Semaine 3 : Yidish ou yidishistish ?
Semaine 4 : Le problème avec l’hébreu

Tarif : 60 €

[maxbutton id= »25″]

Renseignements : talmidim@yiddishweb.com

Étudiants en difficultés financières peuvent demander une bourse : stipendyes@yiddishweb.com

Two Advanced Online Seminars Offered by the Paris Yiddish Center, November 28 to December 21, 2020


You may sign up for one or two seminars. Each seminar comprises four 90-minute sessions, for a total of 6 hours over the course of four weeks.

The seminars will take place entirely in Yiddish.

Program

1. Addressing Each Reader in His Own Language: Bashevis’s Novels in Yiddish and English

Saturdays from 7 p.m. to 8:30 p.m., Paris time (November 28 to December 19)
With Valentina Fedchenko 

The writer Yitskhok Bashevis Singer needs no introduction. The Yiddish texts of his novels, however, lie forgotten in the Forverts archives — and their English translations have earned prominence instead.
I invite you to dive with me into the pages of the Forverts from the 1960s and 1970s, in search of episodes and characters that are present in the Yiddish texts of Bashevis’s world-famous novels, but missing in their English translations. We will talk about the significance of these omissions from a literary perspective, as well as the complications plaguing Yiddish literature in translation in general.

Price : 60 €

[maxbutton id= »23″]

2. Controversies in the History of Yiddish

Mondays from 7 p.m. to 8:30 p.m., Paris time (November 30 to December 21)
With Leyzer Burko 

The rule “two Jews, three opinions” also applies to the history of Yiddish. For hundreds of years Jews have been arguing about what it means to speak and write Yiddish correctly. Is my dialect better or yours? The old spelling or the new one? Sometimes these arguments are like a tempest in a teapot and don’t affect anything. But other times they come down to basic principles.

In this course we will continue the old polemics of some of our best writers and philologists: Sholem-Aleichem, Glatstein, Bashevis, Max Weinreich, and more. Maybe we will finally reach the right conclusion?

Week 1: Gut or git: What should be the correct Yiddish pronunciation?
Week 2: A Litvak has no dos: Let’s talk about gender
Week 3: Yiddish or Yiddishistish?
Week 4: The Trouble with Hebrew

Price : 60 €

[maxbutton id= »23″]

Questions talmidim@yiddishweb.com

Students with limited financial resources are encouraged to apply for a scholarship : stipendyes@yiddishweb.com

Un week-end en yiddish : que du bonheur !

Séminaires sur Zoom pour étudiants intermédiaires


For English click here

Samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2020
Les enseignants : Sharon Bar-Kochva, Yankl-Peretz Blum, Reyze Turner et Daria Vakhrushova

Pour permettre aux étudiants intermédiaires de s’immerger dans la langue et la culture yiddish avec des participants du monde entier, nous avons conçu deux séminaires parallèles, correspondants à différents niveaux d’apprentissage :

 • Oyfn veg : séminaire pour étudiants de 2e/3e année
 • Hekher, beser ! : séminaire pour étudiants de 3e/4e année

Les séminaires seront l’occasion de développer vos compétences linguistiques : écouter et comprendre, parler et lire, dans une atmosphère conviviale en ligne. Vous aurez 4 cours d’une heure et demie (6h en tout), menés par quatre enseignants expérimentés. 

Les deux programmes auront lieu en parallèle, il vous faudra en choisir un adapté à votre niveau.

Programme (les horaires annoncés sont en fonction de l’heure à Paris) :

Samedi 28 novembre 16h à 17h30
Samedi 28 novembre 19h30 à 21h00
Dimanche 29 novembre 16h à 17h30
Dimanche 29 novembre 19h30 à 21h00

Prix : 60 euros

Pour plus d’information, vous pouvez écrire à : talmidim@yiddishweb.comA weekend of Yiddish delight!
Zoom Seminars for intermediate students

Saturday and Sunday 28-29 November 2020
Taught by Sharon Bar-Kochva, Yankl-Peretz Blum, Reyze Turner and Daria Vakhrushova

In order to give intermediate students the opportunity to immerse themselves in Yiddish language and culture for a weekend, we’ve created two parallel programs, intended for students with different levels of familiarity with the language: 

 • Oyfn veg: Yiddish seminar for 2nd/3rd year students
 • Hekher, beser!: Yiddish seminar for 3rd/4th year students

The seminars will offer you the opportunity to practice your listening, speaking, and reading abilities in a friendly online environment. They will include 4 lessons of 1.5 hours each (for a total of 6 hours) and will be conducted by four experienced Yiddish teachers. 

The two programs will be conducted in parallel; thus, each student will have to choose one of the two tracks, according to their level.

Schedule (according to the Paris time zone):

Saturday, November 28, 4:00-5:30 PM
Saturday, November 28, 7:30-9:00 PM
Sunday, November 29, 4:00-5:30 PM
Sunday, November 29, 7:30-9:00 PM

Price: 60 euros

24/11-02/03 Cours de yiddish pour débutants connaissant déjà l’alef-beys

Du 24 novembre au 2 mars, sur Zoom

Avec Nadia Déhan-Rotschild

Pour les personnes connaissant déjà l’alphabet

14 cours (21h en tout) pour faire ses premiers pas vers la langue et la culture yiddish.

Les mardis, 19h–20h30, heure de Paris :
24 novembre
1, 8, 15 et 22 décembre
5, 12, 19 et 26 janvier
2, 9, 16 et 23 février
2 mars

Au programme :
– Progresser dans la pratique de la lecture et l’écriture,
– Goûter aux charmes de la conversation
– Faire de la grammaire juste ce qu’il faut
– Chanter et/ou écouter des enregistrements

Minimum d’inscrits : 6 personnes

Prix : 210 €

[maxbutton id= »20″]

Minimum d’inscrits : 6 personnes.

Renseignements : talmidim@yiddishweb.com

Apprenez l’alphabet yiddish avec Nadia Déhan-Rotschild

Vous ne connaissez pas encore l’alef-beys (alphabet yiddish) ? Vous avez manqué les premières leçons d’un cours pour débutant ? Vous parlez le yiddish ou vous l’avez entendu mais ne pouvez ni le lire, ni l’écrire, vous souhaitez intégrer un cours avancé, vous aimeriez apprivoiser les glossaires et participer à l’atelier conversation Yidish oyf der tsung, vous voulez accéder à la littérature yiddish dans sa version originale, n’hésitez plus, ce cours est fait pour vous !

Six rencontres d’une heure et demie, de 19h à 20h30.

Dates :
Lundi 9 novembre
Mardi 10 novembre
Mercredi 11 novembre
Lundi 16 novembre
Mardi 17 novembre
Mercredi 18 novembre

Prix : 90 €

[maxbutton id= »19″]

Minimum d’inscrits : 6 personnes.

Renseignements : talmidim@yiddishweb.com

Merci !

Tayere fraynd,

En cette période tout à fait exceptionnelle, avec son lot d’angoisses et d’incertitudes, la culture yiddish a été, pour nous toutes et tous et au-delà de la distance physique, un lien, un point commun qui nous a permis de nous retrouver.

Nous aimerions donc remercier très chaleureusement :

 • Tous les enseignants qui ont continué de donner leurs cours sur la plateforme Zoom ;
 • Tous les chercheurs et enseignants du monde entier, qui ont animé des séminaires de yiddish de haut niveau ;
 • Tous les conférenciers, qui ont accepté au pied levé de donner une conférence, que ce soit en français, en anglais, ou en yiddish ;
 • Tous les animateurs et animatrices d’atelier qui ont déployé des trésors d’inventivité pour adapter leur activité au net ;
 • Mais aussi, tous les étudiants qui, semaine après semaine, séminaire après séminaire, ont répondu présent. Tous les amoureux du yiddish, ou les simples curieux qui, du monde entier, sont « venus », qui à une conférence, qui à un cours, qui à un concert, qui pour une visite sur le site « La culture yiddish à la maison/Heymisher yidish-tsenter ».
 • Enfin, toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont rendu cet échange possible. Ils se reconnaîtront, qu’ils soient tous remerciés.

Ensemble, avec le yiddish comme point de rassemblement virtuel, nous avons lu, écouté, étudié, discuté. Ensemble, nous avons bravé l’éloignement, nous avons maintenu, voire renforcé, des liens d’amitié. Votre présence et votre intérêt nous ont donné la force de continuer.

Nous avons été très heureux de partager ce temps avec vous. À présent que le printemps du confinement touche à sa fin et que l’été commence, le temps est venu, pour certains, de poursuivre leurs activités yiddishistes avec des programmes d’été, pour d’autres, de voguer vers d’autres projets, pour d’autres encore, de s’accorder un repos estival bien mérité !

Bel été à vous et au plaisir de vous revoir, à la rentrée, « en vrai » !  – Blaybt gezunt un shtark un lomir hofn az me zet zikh bald ponem-el-ponem!


Chorale et Voie méditative/voix authentique « in der heym »

Durant ces derniers mois, alors que nos activités en présentiel ont dû être interrompues, les ateliers de Shura Lipovsky, qui réunissent chaque année plusieurs dizaines d’enthousiastes à la Maison de la culture yiddish, ont continué à vivre en numérique. Même s’il n’a pas été facile de s’adapter au nouveau format, les participants ont été ravis de se retrouver car beaucoup avaient le besoin et l’envie d’échanges. En témoignent ces quelques lignes, extraites de nombreux mails :

Merci d’avoir permis cette rencontre à une voix parmi tous ces visages familiers sous forme de vignettes, dans une chaleureuse énergie…

Merci à Shura et à vous de nous relier au chant et à la VIE malgré tout ce qui se passe en ce moment

B. C. 

C’était si bon de renouer, de réentendre vos voix, de retrouver des visages amis. Mon écran de portable permettait peu mais j’entendais, j’écoutais, je chantais… […] Merci pour ce partage, cet ensemble si lointain et si proche en même temps.

Je me suis préparée, ai balayé la maison (ça m’a donné la force de le faire ? !), cueilli une rose rouge, allumé une bougie, sorti la vodka et le petit verre… Tout était prêt pour me relier aux vendredis de Voix méditative à la MCY, sauf ma confiance en mon savoir technologique du Zoom…

Je suis éblouie, cela s’est magnifiquement passé. Et voir les visages, les sourires, votre enthousiasme… de l’humain en Zoom, à peine croyable !!!

C. B-G. 

C’était FORMIDABLE !

Je suis toubib et j’ai travaillé tout le temps. Donc là, c’était un très agréable moment pour moi !!!

J’ai rencontré pour la 1ere fois Shura à Paris il y a 3 ans, à l’université d’été. Sa voix, son sourire et la facilité qu’elle nous a donné pour chanter m’ont enchantée… 

C’est vrai que cela est très différent quand on ne fait que se voir sur un écran, mais cela ne m’a pas gênée. J’ai chanté chez moi avec plaisir et puis… j’adore les nigunim.

Mille mercis. Très belle idée pour nous mettre du baume au coeur !

Ce qui est sûr, c’est que je m’inscrirai à la rentrée !

F. T.

Si les conditions sanitaires le permettent, les activités de Shura Lipovsky reprendront à la MCY en octobre prochain. Et pour vous donner une idée du travail de la chorale Tshiribim, voici un extrait de sa prestation au Festival des chorales juives d’Amsterdam : la chanson “Hulyet, hulyet, beyze vintn” d’Avrom Reyzen :

Masoes Binyomen Hashlishi (Les voyages de Benjamin III)

Aujourd’hui, nous vous proposons le cabaret en l’honneur de Mendele Moykher-Sforim présenté à la Maison de la culture yiddish à l’occasion du centième anniversaire de la mort de l’écrivain (en 2017).
Mise en espace et en musique d’extraits du roman Masoes Binyomen Hashlishi (Les voyages de Benjamin III) selon la version dramatisée de Shloyme Bastomski. Avec Sharon Bar-Kochva (mise en scène), Valentina Fedchenko, Tal Hever-Chybowski et Annick Prime Margules. Accompagnement musical et montage de la vidéo : Bastien Hartmann.
Le cabaret est entièrement en yiddish, à l’exception de quelques phrases que nous vous laissons découvrir par vous-mêmes…
À voir ou à revoir confortablement installé dans votre fauteuil, nous vous souhaitons autant de plaisir que nos comédiens ont eu à préparer et jouer ce spectacle.

Bibliothèque Medem ouvre ses portes : Aaron Zeitlin

Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau  dans la salle de lecture de la Bibliothèque Medem, dès le début septembre.
Pour patienter, la Bibliothèque Medem vous ouvre ses portes de manière éphémère. Natalia Krynicka  vous présente dans cet enregistrement en date du 1er février 2020,  les différentes périodes de l’œuvre d’Aaron Zeitlin à travers les éditions successives de ses pièces de théâtre. Virtuose dans les formes, multiple dans son contenu, l’œuvre d’Aaron Zeitlin donne parfois l’impression d’une écriture extrêmement facile. Mais l’auteur, exigeant et attentif à l’évolution de sa vision du monde, remettait souvent l’ouvrage sur le métier…

Cours intensif de yiddish pour débutants en ligne

Du 17 juin au 2 août
Les mercredis et les dimanches, 19h–20h30, heure de Paris.

Avec Nadia Déhan-Rotschild

14 cours (21h en tout) pour faire ses premiers pas vers la culture yiddish.
Au menu :
– Découvrir l’alphabet et/ou pratiquer lecture et écriture.
– Parler (les questions fondamentales : qui suis-je ? d’ou viens -je? où vais-je ? !!!)
– Faire de la grammaire sans même s’en apercevoir (ou presque)
– Chanter et/ou écouter des enregistrements
Bon appétit !

Nombre maximum de participants : 15

Prix : 210 €

[maxbutton id= »16″]

Renseignements talmidim@yiddishweb.com

Corso intensivo online di lingua yiddish livello principianti

Dal 17 giugno al 2 agosto
Ogni mercoledì e domenica, dalle 19:00 alle 20:30, ora di Parigi.

Con Nadia Déhan-Rotschild

14 lezioni (21 ore in totale) per fare i primi passi nella cultura yiddish.

In programma :
– Scoprire l’alfabeto e/o esercitarsi a leggere e scrivere.
– Parlare (le domande fondamentali: chi sono? da dove vengo? dove sto andando? !!!)
– Imparare la grammatica senza nemmeno accorgertene (o quasi)
– Cantare e/o ascoltare canzoni
Buon divertimento !

Numero massimo di partecipanti: 15

Prezzo: 210 €

[maxbutton id= »17″]

Informazionitalmidim@yiddishweb.com

Yo mit alemen III – programme de séminaires virtuels en yiddish

יאָ מיט אַלעמען 3

אַ ריי אינטערנעץ־סעמינאַרן פֿונעם פּאַריזער ייִדיש־צענטער פֿונעם 9טן יוני ביזן 6טן יולי 2020

מיט חיהלע ביר, יצחק ניבאָרסקי, שבֿע צוקער און דוד ראָסקעס

אין אונדזערע צײַטן איז שווער זיך צו באַגעגענען פֿיזיש, נאָר דערפֿאַר קענען ייִדישיסטן פֿון דער גאַנצער וועלט אָנטייל נעמען אין אַ ווירטועלן צונויפֿטרעף (דורך דער אַפּליקאַציע „זום“). לייענען, קלערן און שמועסן צוזאַמען אויף ייִדיש – איז דאָס ניט דאָס בעסטע מיטל זיך צו פֿאַרבינדן איבער מויערן און גרענעצן ?

איר קענט זיך אײַנשרײַבן אויף דער גאַנצער פּראָגראַם אָדער אויסקלײַבן וועלכע איר ווילט פֿון די 4 סעמינאַרן (יעדער סעמינאַר באַשטייט פֿון 4 וועכענטלעכע לעקציעס פֿון אָנדערטהאַלבן שעה, דהײַנו 6 שעה פֿאַר יעדן סעמינאַר.

אַלע סעמינאַרן זײַנען אויף ייִדיש.

Continuer la lecture de « Yo mit alemen III – programme de séminaires virtuels en yiddish »